var REDIRECT_URL = '';

Plebiscyt pod patronatem magazynu motorLogo oraz serwisu magazynauto.pl

Regulamin

Regulamin Plebiscytu Auto Lider 2024

 

ANEKS nr 1

do Regulaminu „Plebiscytu Auto Lider 2024”
Treść § 3 ust. 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Oficjalne ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi w terminie do dnia 01
marca 2024 roku w formie/poprzez publikację na stronie www.autolider.pl
oraz w czasopiśmie „Motor” nr 10/2024 (na rynku 04 marca 2024).”

 

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w „Plebiscycie Auto Lider 2024” (zwanym dalej „Plebiscytem”).
2. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250 (zwana dalej „Organizatorem”), wydawca czasopisma  „Motor”.
3. Plebiscyt będzie ogłoszony na łamach czasopisma „Motor” nr 46/2023 (zwanego dalej „Czasopismem”) oraz na stronie internetowej www.autolider.pl.
4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu. Celem Plebiscytu jest poznanie opinii czytelników w sposób zapewniający maksymalną reprezentatywność oraz promocja czasopisma „Motor”.
5. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
6. Udział w Plebiscycie mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie. Nagrodę, o której mowa poniżej mogą otrzymać Uczestnicy z wyłączeniem:
a) pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu;
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
d) Uczestników, którzy zaznaczyli na stronie internetowej do głosowania w Plebiscycie, że nie chcą brać udziału w losowaniu nagrody.
7. Szczegóły dotyczące Plebiscytu, zasady głosowania oraz określenie nagrody, jak również czas trwania Plebiscytu podane będą na łamach Czasopisma oraz na stronie internetowej www.autolider.pl.
 


§ 2
Zasady uczestnictwa w Plebiscycie


Uczestnikami Plebiscytu są osoby, które zagłosują w Plebiscycie za pośrednictwem strony internetowej www.autolider.pl. Uczestnicy głosują w 16 następujących kategoriach:
a) A - PREMIERA MOTORYZACYJNA
b) B - AUTO MAŁE/MIEJSKIE
c) C - AUTO KOMPAKTOWE
d) D - AUTO KLASY ŚREDNIEJ
e) E - AUTO KLASY WYŻSZEJ/LUKSUSOWE
f) F - MIEJSKI CROSSOVER/SUV
g) G - KOMPAKTOWY CROSSOVER/SUV
h) H - CROSSOVER/SUV KLASY ŚREDNIEJ
i) I - DUŻY SUV
j) J - AUTO TERENOWE/PICK-UP
k) K - AUTO SPORTOWE I KABRIOLET
l) L - AUTO HYBRYDOWE
m) M - AUTO ELEKTRYCZNE
n) N - KOMBIVAN/MINIVAN
o) O - AUTO DOSTAWCZE
p) P - MARKA ROKU
2. Tytuł Auto Lider 2024 w kategorii Premiera Motoryzacyjna otrzyma samochód/marka, na który zostanie oddana największa liczba głosów oddanych zgodnie z Regulaminem.
3. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.autolider.pl. Uczestnicy głosując za pośrednictwem strony internetowej mogą zadecydować, że nie biorą udziału w losowaniu nagrody.
4. Głosować można w okresie od dnia 13 listopada 2023 roku od godz. 00:00:00 do dnia 31 stycznia 2024 roku do godz. 23:59:59. Oddanie głosu uznaje się za dokonane w chwili odnotowania formularza internetowego w systemie Organizatora.
5. Prawidłowe głosowanie polega na zagłosowaniu za pośrednictwem strony internetowej www.autolider.pl, z uwzględnieniem postanowień ust. 10 poniżej, w następujący sposób:
(i) oddaniu głosu wypełniając prawidłowo formularz głosowania dostępny na stronie www.autolider.pl co oznacza wskazanie po jednej nominacji w każdej z 16 kategorii,
(ii) podaniu na stronie www.autolider.pl numeru telefonu,
(iii) uwierzytelnieniu rejestracji poprzez przepisanie kodu wysłanego za pomocą SMS na podany numer telefonu.
6. Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie jeden raz za pośrednictwem strony internetowej www.autolider.pl, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
7. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3 powyżej wśród Uczestników Plebiscytu zostanie rozlosowana jedna nagroda pieniężna w wysokości 20.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
8. Uczestnik może oddać po jednym głosie w każdej z szesnastu (16) kategorii za pomocą jednego formularza do głosowania.
9. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika, co najmniej jednej zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych do celów marketingowych i podaniu na stronie www.autolider.pl również imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, Uczestnik otrzyma na podany adres e-mail link uwierzytelniający, za pomocą którego Uczestnik potwierdzi autentyczność adresu e-mail. W powyższym przypadku Uczestnik otrzyma rabat w wysokości 30 zł na zakup kwartalnej, cyfrowej prenumeraty czasopisma „Motor” (wartość kwartalnej, cyfrowej prenumeraty czasopisma „Motor” równa jest kwocie 31 zł). Kody rabatowe zostaną rozesłane do uprawnionych Uczestników po zakończeniu Plebiscytu. Kody rabatowe będą ważne do dnia 28 kwietnia 2024 roku. Zamówiona przez Uczestnika prenumerata będzie realizowana przez 12 kolejnych numerów czasopisma od pierwszego zamówionego wydania.
10. Losowanie nagrody odbędzie się w terminie do dnia 12 lutego 2024 roku i będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu prawidłowo wypełnionemu formularzowi zostanie przydzielony jeden numer porządkowy, z wyjątkiem tych formularzy, w których Uczestnicy zaznaczyli, że nie chcą brać udziału w losowaniu nagrody. Spośród tych numerów porządkowych Jury wylosuje jeden numer. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, który Uczestnik podał głosując za pośrednictwem strony internetowej.
11. Osoba uprawniona do odbioru nagrody zostanie powiadomiona o tym fakcie przez Organizatora telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, który Uczestnik podał głosując za pośrednictwem strony internetowej) w terminie 2 dni roboczych od dnia wylosowania nagrody (tj. do dnia 14 lutego 2024 roku). Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do osoby wylosowanej w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00 polskiego czasu urzędowego (Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej). Próba uzyskania połączenia z osobą wylosowaną podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
12. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Jury zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
13. W przypadku wygranej imię i nazwisko osoby nagrodzonej w Plebiscycie oraz miejscowość jej zamieszkania – za jej zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 11 powyżej – mogą zostać opublikowane na łamach tygodnika „Motor” oraz na stronie internetowej www.autolider.pl
14. Tytuł Auto Lider 2024 w piętnastu (15) pozostałych kategoriach (innych niż Premiera Motoryzacyjna) otrzymają samochody lub marki, które wybrane zostaną przez Jury Plebiscytu. Głosy oddane w tych kategoriach przez Uczestników nie są wiążące dla Jury i służą poznaniu opinii konsumenckiej na wewnętrzne potrzeby Organizatora.
15. W każdej z piętnastu (15) kategorii (innych niż Premiera Motoryzacyjna), Jury w oparciu o swoją ekspercką wiedzę i obiektywne kryteria będzie oceniało kandydatów biorąc pod uwagę najistotniejsze cechy, właściwości i parametry dla każdej kategorii. Jury dokonując oceny będzie brało pod uwagę, w szczególności: komfort, bezpieczeństwo, wymogi ekologiczne, prezencję, łatwość w obsłudze, poziom sprzedaży, funkcjonalność. Na posiedzeniu Jury sporządzony zostanie protokół dokumentujący obrady Jury, w szczególności liczbę głosów oddaną na kandydatów w danej kategorii.

 

§ 3
Jury


1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów (oddanych przez stronę www), wylosowania osoby nagrodzonej oraz wyboru zwycięzców we wszystkich 15 kategoriach poza Premierą Motoryzacyjną, Organizator powoła jury (dalej „Jury”). W skład Jury wejdą:
a) Wojtek Jurko – Redaktor Naczelny czasopisma „Motor”,
b) Marcin Laska – Redaktor czasopisma „Motor”,
c) Marcin Sobolewski - Redaktor czasopisma „Motor”,
d) Łukasza Szewczyk- Redaktor czasopisma „Motor”,
e) Adam Szczepaniak - Redaktor czasopisma „Motor”.
W przypadku rezygnacji któregokolwiek z ww. członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce. Z obrad Jury zostanie sporządzony protokół.
2. Organizator wyznaczy i oddeleguje jedną osobę będącą sekretarzem Jury (dalej: „Sekretarz Jury”). Sekretarz nie może być członkiem Jury, nie ma prawa głosu. Do obowiązków Sekretarza Jury należy:
a) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Jury dot. samochodów i marek w danym roku,
b) sporządzenie protokołu z obrad Jury,
c) wykonywanie funkcji organizacyjnych i pomocniczych w związku z obradami Jury, w tym kontakt z jego członkami i organizacja spotkań
3. Za członkostwo w Jury oraz pełnienie funkcji Sekretarza Jury nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Oficjalne ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi w terminie do dnia 19 lutego 2024 roku w formie/poprzez publikację na stronie www.autolider.pl oraz w czasopiśmie „Motor” nr 8/2024

 

§ 4
Odbiór Nagrody


    1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody Organizator obliczy, potrąci/pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 2 ust. 11 powyżej Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. W przypadku nagrody pieniężnej, Organizator wypłaci Laureatowi kwotę nagrody pomniejszoną o kwotę należnego podatku.
2. Sposób (tj. miejsce i termin, numer rachunku bankowego) przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 2 ust. 11 powyżej. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej nagroda zostanie wydana/przekazana Laureatowi w terminie do dnia 31 marca 2024 roku.
3. Nie odebranie/nie przyjęcie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

 

§ 5
Świadczenie usług drogą elektroniczną


1. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Organizator za pośrednictwem strony internetowej www.autolider.pl udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do aplikacji niniejszego Plebiscytu, która umożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w Plebiscycie oraz uzyskanie rabatu, o którym mowa w § 2 ust. 9.
3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a) komputerem z internetową przeglądarką www obsługującą technologie JavaScript,
b) połączeniem z siecią Internet,
c) poprawnie skonfigurowaną pocztą elektroniczną.
4. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
5. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem,
b) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.
6. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta na podstawie prośby Uczestnika skierowanej na adres e-mail Organizatora: [email protected]. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się z chwilą opuszczenia strony www.autolider.pl
8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

 

§ 6
Postanowienia końcowe


1. Plebiscyt może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.
3. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j., z siedzibą w Warszawie 04-035, ul. Motorowa 1, z dopiskiem „Auto Lider 2024” w terminie do dnia 29 kwietnia 2024 roku.
4. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane:
a) w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu, jego prawidłowego przeprowadzenia, wydania przyznanych nagród,
b) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dóbr i usług Administratora, w tym profilowania i segmentacji wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora realizowanego w ramach usprawiedliwionego celu Administratora Danych a także na zasadzie i zgodnie z treścią zgody Uczestnika o ile Uczestnik taką zgodę wyraził,
c) zestawiane w celu wykrywania nadużyć, zabezpieczenia prawidłowości przebiegu Plebiscytu, statystyki i raportowania wewnętrznego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
6. Dane Laureata Plebiscytu przetwarzane będą przez 6 lat. Dane Uczestników przetwarzane będą przez 180 dni. Dane Uczestników, którzy wyrazili zgody marketingowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
7. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu na zasadach opisanych w ust. 9 lit. e) poniżej. Skuteczne wniesienie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wniesieniem sprzeciwu.
9. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii);
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Jeżeli Twoim zdaniem Administrator nie ma podstaw do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz zażądać usunięcia dotyczących Cię danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, tj. możesz żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem Administrator dysponuje nieprawidłowymi danymi osobowymi, przetwarza je bezpodstawnie; lub kiedy nie chcesz, by Twoje dane osobowe zostały usunięte, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO:
- sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu,
- sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wówczas wskazać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych objętych sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże nadrzędność własnych podstaw przetwarzania;
f) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe;
g) Organizator nie przekazuje danych Uczestników ani Zwycięzców poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W toku przetwarzania Twoich danych możemy przekazywać je następującym kategoriom odbiorców:
a) systemu informatycznego,
b) dostawcom,
c) podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu: marketingu, reklamy, obsługi klienta, partnerom współpracującym w ramach kampanii marketingowych.
11. Uczestnik który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinien przesłać zgłoszenie drogą e-mail na adres [email protected].
12. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
13. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej www.autolider.pl oraz w siedzibie Organizatora.