Kiedy policja zatrzymuje prawo jazdy?

Prawo jazdy można stracić na wiele sposobów i nie zawsze zabranie prawa jazdy jest jednoznaczne z zakazem prowadzenia pojazdu. Jeśli istnieje problem z samym dokumentem policjant może zatrzymać prawo jazdy, lecz w zamian wydaje pokwitowanie, które umożliwia poruszanie się po drodze przez 7 dni. W tym czasie kierowca ma czas, aby wyjaśnić sprawę w wydziale komunikacji i odzyskać prawo jazdy. Do najczęstszych problemów z samym blankietem należą: zniszczone prawo jazdy w stopniu uniemożliwiającym odczytanie podstawowych danych, podejrzenie podrobienia dokumentu lub utrata jego ważności. Do czasu załatwienia wymaganych formalności, lecz nie dłużej niż upoważnia do tego zaświadczenie wydane przez funkcjonariusza policji kierowca może normalnie prowadzić pojazd.

Należy przy tym przypomnieć, że prawo jazdy zabiera starosta lub sąd. Policjant zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem. Policjanci zatrzymują prawo jazdy najczęściej w przypadku rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego. Do najczęstszych przyczyn zatrzymania prawo jazdy należą:

  • Uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających (narkotyków lub środki o podobnym działaniu),
  • Gdy wobec kierującego zostało wydane orzeczenie o cofnięciu uprawnień lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,
  • Gdy została przekroczona liczba dopuszczalnych, 24 punktów karnych za wykroczenia drogowe,
  • Gdy kierujący pojazdem przekroczył liczbę 20 punktów karnych, a od pierwszego wydania prawa jazdy nie minął rok czasu,
  • Uzasadnione podejrzenie, że kierowca dopuścił się przestępstwa lub wykroczenia drogowego, za które może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

W przypadku zatrzymania prawa jazdy z powodu wykroczeń drogowych, sprawa trafia do sądu rejonowego, do wydziału wykroczeń. Tam sąd decyduje czy orzec zakaz prowadzenia pojazdów i jeśli tak to na jak długo lub oddaje dokument, gdy nie znajdzie przesłanek do cofnięcia uprawnień.

W sytuacji gdzie prawo jazdy zostało zatrzymane za wykroczenia drogowe sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdu na okres od pół roku maksymalnie do 3 lat. Jeśli powodem zatrzymania prawa jazdy było przestępstwo drogowe wówczas okres ten jest wydłużony i wynosi od roku do 10 lat, w skrajnych przypadkach prawo jazdy może zostać cofnięte nawet na całe życie. Jednak o dożywotnim cofnięciu uprawnień decydują już wydziały karne. Uprawnienia do prowadzenia pojazdów całkowicie można stracić w przypadku, gdy:

  • Kierowca będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków spowodował wypadek, w którym byli zabici lub ranni,
  • Kierowca spowodował wypadek i zbiegł z miejsca wypadku nie udzieliwszy pierwszej pomocy poszkodowanym,
  • Został zatrzymany na jeździe pod wpływem alkoholu lub narkotyków po raz kolejny.

Jak odzyskać utracone prawo jazdy?

Jeśli zakaz prowadzenia pojazdów wydany był na okres krótszy niż rok, po wyznaczonym terminie wystarczy zgłosić się do wydziału komunikacji i odebrać dokument. Jeśli uprawnienia zostały cofnięte na okres powyżej roku sprawa się nieco komplikuje. Osoby te muszą ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Jeśli kierowca posiadał więcej niż jedną kategorię prawa jazdy, aby odzyskać wszystkie uprawnienia musi zdać egzamin na każdą z kategorii osobno.

W przypadku utraty prawa jazdy za alkohol, w skutek spowodowania wypadku lub przekroczenia 24 punktów karnych, kierowca zobowiązany jest dodatkowo przejść pozytywnie testy psychologiczne.

Zabrane prawo jazdy za punkty karne trafia do starosty, który przesyła kierowcy skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje. Kierowca, aby odzyskać prawo jazdy musi udać się do WORD-u w wyznaczonym terminie i zdać egzamin. Egzamin ten można zdawać wielokrotnie, przy czym każdorazowo trzeba uzyskać zaświadczenie o dopuszczeniu do egzaminu, które wydaje wydział komunikacji.

Jeśli kwestia dotyczy młodego kierowcę, mającego uprawnienia krócej niż rok. Po przekroczeniu 20 punktów karnych, aby uzyskać uprawnienia musi powtórzyć kurs i ponownie zdać egzamin.

Punkty karne

Jeśli prawo jazdy posiadamy, co najmniej przez rok czasu, możemy raz na pół roku zgłosić się na specjalne doszkalanie przeprowadzane przez WORD. Kurs doszkalający kosztuje od 200 do 400 złotych i pozwala na redukcję liczby punktów karnych o 6.

W 2016 roku mają ulec zmianie przepisy dotyczące punktów karnych. Nowe przepisy powodują, że po przekroczeniu 24 punktów karnych kierowca będzie musiał odbyć kurs reedukacyjny, który będzie kosztować 500zł. Jeśli po odbyciu kursu reedukacyjnego w ciągu 5 lat ponownie przekroczy 24 punkty karne wówczas, czekać go będzie ponowny kurs i egzamin.

Są też dobre informacje, dotychczas liczba punktów karnych za popełnienie kilku wykroczeń była sumowana. Do 2016 roku liczba punktów podczas jednego zatrzymania nie będzie mogła przekroczyć 10 punktów karnych.

Komentarze

komentarzy