Mamy wiele rodzajów mandatów i może je wystawiać nie tylko Policję, ale również Straż Miejska lub Inspekcja Transportu Drogowego. Jednak najczęściej spotykamy się z mandatem wystawionym przez funkcjonariusza policji i maksymalna wysokość takiego mandatu to 500zł.

Kiedy możemy dostać mandat?

Oczywistym warunkiem jest popełnienie wykroczenia drogowego, jednak, aby można nas było ukarać za to wykroczenie powinniśmy zostać przyłapani na gorącym uczynku, można wystawić mandat również bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia. Drugim przypadkiem jest naoczne stwierdzenie wykroczenia, ale pod nieobecność kierującego, lecz tylko w takim przypadku, gdy nie ma wątpliwości, że to on popełnił wykroczenie (np. mandat za złe parkowanie). Ostatnia możliwość to stwierdzenie wykroczenia za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych lub innego urządzenia rejestrującego (np. fotoradar).

Jakie mamy rodzaje mandatów?

Policja oraz inne organy uprawnione są do wystawiania 3 rodzajów mandatów. Pierwszy z nich to mandat gotówkowy, czyli mandat, w którym grzywna ściągana jest na miejscu. Nałożenie tego rodzaju mandatu zostało ograniczone jedynie do osób przebywających czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na liczne łapówki mandat ten dostają jedynie obcokrajowcy. Drugim rodzajem mandatu jest mandat kredytowany, na zapłacenie, którego mamy 7 dni i funkcjonariusz ma obowiązek nas o tym poinformować. Mandat taki z chwilą pokwitowania odbioru staje się prawomocny. Ten rodzaj mandatu zastąpił kiedyś stosowany mandat gotówkowy, kiedy to policjanci musieli nosić przy sobie czasami znaczną ilość gotówki. Ostatnim rodzajem mandatu jest mandat zaoczny, wystawiany wówczas, gdy sprawcy nie zastano na miejscu.

Jaki jest czas na wystawienie mandatu?

To ile czasu mają organy ścigania na wystawienie mandatu uzależnione jest od tego, w jaki sposób zostało wykroczenie stwierdzone i wygląda następująco:

W sytuacji, gdy sprawca został przyłapany na gorącym uczynku lub bezpośrednio po nim na wystawienie mandatu jest 14 dni.

Jeśli nieprawidłowo zaparkowaliśmy lub stwierdzone zostało inne wykroczenie pod nieobecność sprawcy wówczas na wystawienie mandatu jest 90 dni.

Najdłuższy termin jest w sytuacji, kiedy wykroczenie zarejestrowane zostało za pomocą fotoradaru i wynosi aż 180 dni.

Samo wykroczenie przedawnia się w ciągu roku od jego popełnienia. Jednak czas ten może zostać wydłużony do dwóch lat w momencie, gdy, jeśli przed jego przedawnieniem wszczęto postępowanie.

Mandat jest uproszczoną procedurą karania kierowców i jeśli organy ścigania nie wyrobią się z wystawieniem mandatu w określonych wymiarach czasowych wcale nie oznacza to, że nam się upiekło. Jeśli w trybie uproszczonym mandatu nie da się nałożyć zostaje droga sądowa, czyli tak samo jak byśmy odmówili przyjęcia mandatu.

Tak jak policjanci mogą nie wyrobić się w wyznaczonych terminach, ponieważ spraw o ukaranie jest bardzo dużo tak straż miejsca raczej do takiej sytuacji nie dopuszcza. Jeśli mandat nałożą strażnicy miejscy wówczas kwota mandatu zasila budżet gminy, ale jeśli przykładowo strażnicy nie zdążyli wystawić mandatu i ukarać można jedynie sądownie wówczas pieniądze pochodzące z mandat zasilają skarb państwa.

Przyjęcia mandatu możemy odmówić.

Nie zawsze musimy zgodzić się z funkcjonariuszami policji lub ITD i wówczas możemy odmówić przyjęcia takiego mandatu a funkcjonariusze mają obowiązek poinformować nas o tym, że mamy taką możliwość i co w przypadku, kiedy z niej skorzystamy. Nieprzyjęcie mandatu skutkuje skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie. Jeśli wina ewidentnie leży po naszej stronie lepiej przyjąć mandat i darować sobie sprawy sądowe. Przyczyna jest prosta, maksymalna wysokość mandatu to 500zł, a sąd może nas ukarać kwotą nawet dziesięciokrotnie większą. Co prawda zazwyczaj sądy nakładają kary zbliżone do tych z taryfikatora jednak, jeśli sąd znajdzie przesłanki ku podwyższeniu kary może nas ukarać kwotą do 5000zł.

Kiedy mandat się przedawnia?

Wiele osób zwleka z płatnością za mandat mając cichą nadzieję, że nikt się o niego nie upomni i się przedawni. Mandat może zostać od nas wyegzekwowany najczęściej przez komornika lub Urząd Skarbowy, który uprawniony jest do potrącenia kwoty mandatu z należności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na ściągnięcie mandatu jest 3 lata. Wyjątkiem są należności karne za parkowanie na płatnych parkingach, gdzie okres ten wynosi do lat 5, ponieważ ścigane jest na podstawie Kodeksu Cywilnego. Okres przedawnienia liczony jest od końca roku, w którym kara powinna zostać uiszczona. Dług przedawniony także można dochodzić składając pozew do sądu, więc nie ma, co liczyć na szybkie przedawnienie mandatu. Jednak wówczas mamy linie obrony podnosząc zarzut przedawnienia jest spora szansa na oddalenie powództwa.

Komentarze

komentarzy